BOOK NOW
Check in 14:00 hrs. & Check out 12:00 hrs.

เสียงสะท้อนของภูมิปัญญา : อยู่เป็น ยังเป็นอยู่

20 สิงหาคม 2559 – 11 ธันวาคม 2559

ความยั่งยืนของภูมิปัญญาไทยในอดีตยังฉายแสงในนิทรรศการครั้งใหม่ ณ โรงแรม แทมมาริน วิลเลจ เชียงใหม่

“ในอดีตวัฒนธรรมล้านนาไทยจะโคจรรอบๆ หลักพื้นฐานเสมอ ทั้งหมดมีความเกี่ยวพันและสาคัญเท่ากัน นั่นคือ ‘การนับถือธรรมชาติ นับถือผู้อื่นและนับถือตัวเราเอง’ หากถ้าสมัยนี้เราใช้หลักพื้นฐานเหล่านี้กับชีวิตของเราได้ เราคงสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาและสิ่งท้าทายหลายอย่างที่เรากาลังเผชิญอยู่ในสังคมปัจจุบันก็เป็นได้” - อาจารย์ชัชวาล ทองดีเลิศ - ผู้ก่อตั้งโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ - เชียงใหม่ - ‘เสียงสะท้อนของภูมิปัญญา : อยู่เป็น ยังเป็นอยู่’ นิทรรศการ ครั้งที่ ๘ ณ โรงแรม แทมมาริน วิลเลจ เชียงใหม่ จะกล่าวถึงบริบทการพิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวัฒนธรรมล้านนาไทยและการดารงชิวิตอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติที่มีมานานก่อนคาว่าออร์แกนิคและความยั่งยืนจะเป็นคาที่ติดปากเสียด้วยซ้า นิทรรศการ อยู่เป็น ยังเป็นอยู่

จัดแสดงภาพประกอบและสิ่งของที่ชี้ให้เห็นวิถีชีวิตของชาวล้านนาและภูมิปัญญาที่เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตประจาวัน ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาที่หลายอย่างกาลังเลือนหายไป จึงเกิดแรงบันดาลใจให้กลุ่มคนปัจจุบันหลายต่อหลายกลุ่มซึ่งถวิลหาภูมิปัญญาเหล่านั้นทวีจานวนขึ้นเรื่อยๆ และได้พยายามอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็นหลักการประกอบธุรกิจที่ไม่เพียงแต่ไม่มุ่งแสวงหาผลกาไรเท่านั้น แต่ยังทาหน้าที่ปกป้องธรรมชาติและคืนกาไรแก่สังคมอีกด้วย ซึ่งนิทรรศการ อยู่เป็น ยังเป็นอยู่ นี้จะมีไปจนถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคมนี้

นิทรรศการนี้จะทาหน้าที่ดั่งเป็นหน้าต่างเปิดให้เห็นถึงการพึ่งพาตนเองของชาวล้านนาหลายชั่วอายุคนที่ผ่านมา อาทิ การก่อร่างสร้างบ้านเรือนจากวัสดุธรรมชาติ เช่นไม้ ไม้ไผ่และใบตาล การทอผ้าทาเครื่องนุ่งห่มเพื่อนามาใช้ในชีวิตประจาวัน การทานา ปลูกข้าวและปลูกพืชผักไว้กินในครัวเรือน การออกหาปลาในหนองน้าและลาธาร การเลี้ยงปศุสัตว์ หรือแม้กระทั่งการรู้ถึงสรรพคุณของต้นไม้ใบหญ้าและสมุนไพรต่างๆ เพื่อนาไปปรุงเป็นยารักษาโรค เป็นต้น

นิทรรศการ ‘เสียงสะท้อนของภูมิปัญญา’ ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณระหว่างชาวล้านนากับธรรมชาติรอบตัว โดยก่อนที่พุทธศาสนาจะเผยแผ่เข้ามาในประเทศไทย คนไทยส่วนใหญ่จะมีความเชื่อในเรื่องวิญญาณ มีความเชื่อว่าโลกเรานี้มีวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธ์เร้นลับสถิตอยู่และเราจะต้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์เหล่านี้เพื่อจะได้อยู่อย่างสมดุลกับจักรวาลตามความเชื่อของคนไทยว่าโลกนี้มีเทวดารักษานาข้าว เทวดารักษาต้นไม้ รักษาป่า ภูเขาและแม่น้าและมนุษย์ต้องระมัดระวังไม่ไปล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธ์

ชาวล้านนามักจะทาการเซ่นสังเวยเทวดาเป็นประจาเพื่อขอความคุ้มครองและเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข ความเชื่อในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และพลังธรรมชาตินั้นเป็นรากของวัฒนธรรมล้านนาและยังมองเห็นได้อยู่จากพิธีกรรมในปัจจุบันแม้ว่าความหมายเบื้องลึกของพิธีกรรมนั้นอาจเป็นสิ่งที่ยากจะเข้าใจสาหรับคนรุ่นใหม่